Wednesday, November 21, 2012

The Checklist Manifesto

The Checklist Manifesto - Atul Gawande - Book Cover

No comments: